ඌව පළාත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය
ஊவா மாகாண கல்வி அமைச்சு
Uva Provincial Ministry of Education

 

රජ වීදිය, බදුල්ල | Kings Street, Badulla
055-2222810 | info@up.gov.lk

 

Web site under maintenance